Start.Doel.Opbouw.Kwartierstaat.Overige families.Geschiedenis.Foto's.

Welkom op de website van Harm Offereins

Laatste bewerking van deze site op 20 maart 2021

Gegevens van deze site mogen worden overgenomen, bij voorkeur met een berichtje aan mij.

Die gegevens mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt!

Data on this site may not be used for commercial purposes!


Heb je vragen of opmerkingen, stuur een bericht naar:  website@offerijn.nl  (adres kopiëren)

Offerein  -  Offereins  -  Offerijns  -  Offrein  -  Offreins  -  Ofrein

12. Brand in de woning  van de gemeenteontvanger van Anloo te Eext.

 

Toen Bastiaan Hollander na het overlijden op 23 januari 1848 van zijn eerste vrouw, Hindrikje Mulder, in 1853 wilde hertrouwen met Annechien Eggens bleek de akte van overlijden van Hindrikje bij de brand op 29 december 1848 verloren te zijn gegaan en dus ook het bewijs van overlijden.

Hoe dat probleem uit de weg werd geruimd, is hier onder te lezen in akte van het overlijdensregister van van Anloo in het jaar 1853.

 

Nr 64  Op heden den vierentwintgsten November achttienhonderd drieenvijftig is door mij Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Anloo, provincie Drenthe de navolgende acte in dit register ingeschreven - In naam des Konings - De Arrondissements Regtbank te Assen heeft op het hierna ingevoerd request gegeven navolgende beschikking. —––––––––––––––––––––––

—––-—------------------------------------Aan de Arrondisements rechtbank te Assen.

Geeft eerbiedig te kennen Bastiaan Hollander, landbouwer wonende te Eext, Gemeente Anloo.—–––-

Dat rekquestrant van voornemen zijnde een tweede huwelijk aan te gaan, alvorens daartoe te kunnen overgaan benodigd heeft een acte van overlijden van zijne eerste echtgenote, genaamd Henderkien Mulder, overleden te Eext, gemeente Anloo, op den vierentwintigsten Jannuarij achttienhonderd achtenveertig in den ouderdom van zevenendertig jaren en zeven maanden, geboren te Anloo, den eersten junij achttienhonderd en tien, dochter van Hendrik Mulder en Annechien Houwing; Dat de acte van overlijden behoorlijk en in tijds door den Ambtenaar van den Burlijken Stand, in de registers van overlijden der gemeente Anloo is ingeschreven; Dat evenwel de registers zijn verloren gegaan door eenen brand, welke op den negenentwintigsten December achttienhonderd achtenveertig ontstond te Eext Gemeente Anloo, in het huis van den Gemeenteontvanger aldaar, alwaar zich toen de acten van den Burgerlijken Stand dier gemeente bevonden; Dat requestrant alzoo niet in de mogelijkheid is om de bedoelde acte van overlijden zijner vorige echtgenoote ten genaamde einde te exhibeeren. Dat, ingeval de Regtbank nader bewijs voor de genoteerde feiten mogt verlangen, als getuigen zullen kunnen worden gehoord: Jakob Wilbrand Klinkhamer en Hendrikus Koiter, lanbouwers wonende te Eext gemeente Anloo; Redenen waarom requestrant met v........(?)  eerbied verzoekt: —–––––––––––––––––––––––––––

Dat het den Regtbank moge behagen te gelasten dat de Sterfregisters der gemeente Anloo zullen worden aangevuld met de acte van overlijden van Henderkien Mulder, overleden te Eext Gemeente Anloo, op den vierentwintigsten Jannuarij achttienhonderd achtenveertig, dientengevolge te bevelen, dat die uitspraak dadelijk na haar vertoon, door den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Anloo, in de loopende register zal worden ingeschreven. —–-

          Assen den 26 October 1853  Q F

—---- Namens rekwestant / geteekend / A. Vos —–––––––––––––––––––––––-

Zij dit verzoekschrift gesteld in handen van het openbaar Ministerie bij deze Regtbank ten fine van Conclusie en wordt de regter Mr Bertling benoemd om in dezen rapport te doen. -—–––––––––––––-

           Assen den 28 October 1853. De President der Arrondisements Regtbank te Assen.  / geteekend  / J.T. Homan.

 

De officier van Justitie te Assen concludeert dat de requestrant zal worden toegelaten om het beweerde overlijden door getuigen te bewijzen.

Parket 29 October 1853 / geteekend / P. Hofstede

De Regtbank; —––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Gehoord het rapport van den in dezen benoemde regter Commissaris Mr Ernst Karel Johannes Bertling, op vorenstaand verzoekschrift van Bastiaan Hollander, landbouwer, wonende te Eext Gemeente Anloo, Gezien de Conclusie van den officier van Justitie op het verzoekschrift, Gezien artikels 62 en 70 van het Burgerlijk wetboek, Overwegende, dat het door een procesverbaal  ter zake, door den Officier van Justitie bij deze regtbank op den eersten September achttienhonderd negenenveertig opgemaakt en ter Griffie dezer regtbank gedeponeerd, bemerkt is dat de Sterfregisters der Gemeente Anloo over het jaar achttienhonderd achten veertig, door een brand, ter plaatse alwaar dezelve zich bevonden, zijn verloren geraakt; overwegende dat zulks grond oplevert tot aanvulling der sterf registers voor bedoeld: – Gelaste, voor en alleen in dezen definitief te beschikken, dat dat de requestant door getuigen zal bewijzen dat Henderkien Mulder, dochter van Hendrik Mulder en Annechien Houwing, geboren te Anloo, en in leven zijnde echtgenoote op den vierentwintigsten Januarij achthonderd achten veertig, of omstreeks dien tijd, te Eext Gemeente Anloo, in den ouderdom van ongeveer zevenendertig jaren is overleden. —––––––––––-

Bepaald voor dat verhoor maandag den veertienden November achttienhonderd drieenvijftig, des middags te twaalf uur, in raadkamer en in de gewone gehoorzaal te Assen —––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gedaan ten raadkamer te Assen op maandag den eenendertigsten October achttienhonderd drieenvijftig bij Mr Homan president, Alstoophius Grevelink en Bertlink regters Carsten Griffier / getekend / J.T. Homan. H.C. Carsten. —-

De Regtbank; —–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Gelet op het bevolen en gehouden getuigen verhoor––––––––––––––––––

Gehoord de nadere Conclusie van den Officier van Justitie bij deze regtbank, nadat verhoor uitgebragt en strekkende tot toewijzing van het verzoek met uitzondering van het laatste gedeelte, waarbij een bevel tot inschrijving der uitspraak in de loopende registers is gevraagd; Gezien artikels 70, 71, 73 en 62 van het Burgerlijk Wetboek alsmede artikel 829 van het wetboek van burgerlijke regtsvordering, —-

Overwegende, dat gedacht getuigen verhoor voldoende heeft bewezen het overlijden van des requestrants echgenoote Henderkien Mulder, te Eext Gemeente Anloo, op den drieentwintigsten Januarij achttienhonderd achtenveertig en zulks, met het aangenomen bewijs dat de Sterfregisters der Gemeente Anloo, over dat jaar achttienhonderd achtenveertig door eenen brand zijn verloren geraakt, grond oplevert, om het gedaan verzoek toetestaan. —–––––––––––––––––––––––––––-

Gelast, dat de Sterfregisters der Gemeente Anloo, Arrondissement Assen Provincie Drenthe zullen worden aangevuld met de acte van overlijden van Henderkien Mulder, in leven echtgenote van den requestrant Bastiaan Hollander, landbouwersche van bedrijf en wonende te Eext Gemeente Anloo, dochter van wijlen Hendrik Mulder en Annechien Houwing, in leven landbouwers gewoond hebbende te Anloo; welke Henderkien Mulder is overleden te Eext voormeld, op den drieentwintigsten Januarij van het jaar achttienhonderd achtenveertig in den ouderdom van ongeveer zevenendertig jaren. —––––––––––––––––––––––––––-

Gedaan in de gewone Raadkamer der Regtbank op maandag den veertienden November achttienhonderd drieenvijftig, bij Mr Homan president, Alstoophius, Grevelink en Bertling regters, Carsten Griffier. – geteekend / J.T. Homan , H.C. Carsten.

—--------- voor Grosse afgegeven aan de Requestrant. —––––––––-––––––––––-

—-------De Griffier bij voormelde Regtbank / geteekend / C.E. Oosting S.G.

Geregistreerd vijfbladen met vier renvoijen te Assen den zeventienden November achttienhonderd drieenvijftig deel 34 folie 53 nr 4. Ontvangen voor regt eene gulden zestig Cents en twee gulden veertig Cents, expeditie drie gulden twaalf en een halve Cent, makende te zamen de 38 opcenten de som van negengulden drieentachtig en een halve Cent; De Ontvanger  /  geteekend  / Jansen.

En heb ik voorts daarna deze acte behoorlijk onderteekend.  

                                                      T. Maams.

terug naar geschiedenis.