Start.Doel.Opbouw.Kwartierstaat.Overige families.Geschiedenis.Foto's.

Welkom op de website van Harm Offereins

Laatste bewerking van deze site op 22 november 2017

Gegevens van deze site mogen worden overgenomen, bij voorkeur met een berichtje aan mij.

Die gegevens mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt!

Data on this site may not be used for commercial purposes!


Heb je vragen of opmerkingen, stuur een bericht naar:  website@offerijn.nl  (adres kopiëren)

Offerein  -  Offereins  -  Offerijns  -  Offrein  -  Offreins  -  Ofrein

07. Een bijzonder huwelijk.

 

 

Op koninklijk bevel op 8 maart 1876 in het huwelijksregister van ‘s-Gravenhage ingeschreven akte   nr 144.

 

 

144

 

Heden den achtsten Maart Achttien honderd zes en zeventig, compareerden in het Raadhuis voor ons zijn aan ons Everardus Bonifacius Baron Wittert van Hoogland, Wethouder, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente ’s Gravenhage, Vertoond Koninklijke brieven van Wettiging, luidende als volgt: No 19. Wij Willem III, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groothertog van Luxemburg, enz: enz: Allen die deze zullen zien of horen lezen, Saluut! Doen te weten dat ons is aangeboden het verzoek van Maria van den Berg, wonende te ’s Gravenhage strekkende ter bekoming van brieven van wettiging voor haar zoon Pieter Hendrik zulks op grond dat het tusschen haar en den vader van dat kind, Pieter Hendrik Johannes Hartman, voorgenomen huwelijk, uit hoofden van het overlijden van dezen, niet tot stand kon worden gebracht, en dat Wij daarop beschikkende, uit kracht van de Art. 329 en 330  Dewelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan; waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad  van het Burgerlijk Wetboek het verzoek inwilligende, het genoemde kind op den 16 November 1873 geboren en onder de voornamen van Pieter Hendrik in de registers van den Burgerlijken stand der gemeente ’s Gravenhage ingeschreven als natuurlijk kind van Maria van den Berg, voorts bij afzonderlijken akte van den

14 augustus 1874 voor den notaris Eduard Campbell, residerende te

’s Gravenhage door de suppliant en diens thans overleden vader Pieter Hendrik Johannes Hartman erkend, hebben gewettigd, gelijk Wij het wettigen bij deze, met De comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander aannemen tot echtgenoten en dat zij getrouwelijk zullen vervullen al de pligten bij de Wet aan echtgenoten opgelegd, verklaren Wij in naam der Wet, dat  last op den bevoegden Ambtenaar van den burgelijken Stand aan wien die brieven door de belanghebbenden zullen worden vertoond om die in te schrijven in de lopende huwelijks registers, alsmede om daarvan melding te maken op den kantlijn van de geboorte akte van dat kind.

Gegeven te ’s Gravenhage onder het zegel van den stad den negentienden Februari des jaars achttienhonderd zesenzeventig. – Was Geteekend: Willem. De Minister van Justitie, geteekend: van Lijnden van Sandenburg – En hebben wij deze brieven van wettiging op dit register overgeschreven en ondertekend; waarna die weder aan de belanghebbende zijn overhandigd.

 

EBWittert van Hoogland

 

 

de doorhaling

van drieenzestig

woorden goed-

gekeurd.

EBWittert van Hoogland

 

terug naar geschiedenis.