Start.Doel.Opbouw.Kwartierstaat.Overige families.Geschiedenis.Foto's.

Welkom op de website van Harm Offereins

Laatste bewerking van deze site op 22 november 2017

Gegevens van deze site mogen worden overgenomen, bij voorkeur met een berichtje aan mij.

Die gegevens mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt!

Data on this site may not be used for commercial purposes!


Heb je vragen of opmerkingen, stuur een bericht naar:  website@offerijn.nl  (adres kopiëren)

Offerein  -  Offereins  -  Offerijns  -  Offrein  -  Offreins  -  Ofrein

04. Doodstraf voor Elsjen Roelofs wegens moord op haar echtgenoot, voltrokken op 9 september 1767 te Assen.

 

 

Vonnis

 

 

 

Bl. 157

 

Elsjen Roelofs

Van Doldersum

 

Also Elsjen Roelofs geboortig van Wapse dog laast tot Doldersum gewoond hebbende oud in haren 29ste of 30ste levensjaar op de ii meert 1767 des avonds terwijl haar man Jan Albers en moeder Wemel en broeder Bartelt op de agter dele waren om het vee te voeren, Rattenkruid in een kop met Brij gedaan heeft die zij dien zelfde avond an haar man Jan Albers heeft ten eten gegeven, waardoor dezelve op donderdag morgen den 12 meert 1767 is gestorven, zoals uit de genomene informatien en vrijwillig herhaalde confessie van de gedetineerde Elsjen Roelofs, alsmede uit de verklaringe van een medicinen doctor en Chirurgein is gebleeken, sodat de gedetineerde Elsjen Roelofs door vergif haar man Jan Albers heeft om het leven gebragt. Alwaarom deselve in confinatie ¹) en bewaring alhier tot Assen is gebragt, en diensgelijk delict in een land van Justitia niet tolerabel is, maar anderen ten exempel ²) moet worden gestraft, so is het dat wij Assessor opgemelt hierover gedelibereert hebbende met de geconvoceerde etten uit ieder dingspel een, doende regt uit naam en van wegens de Hoogheijd van de Landschap Drenthe den gevangene Elsjen Roelofs gecondemneerd ³) hebben, en condemneren deselve mits desen, om gebragt te worden buiten Assen ter plaatse daar men gewoon is executie van justitie te doen, om aldaar levendig geradbraakt, en haar lighaam daar en boven op een rad gelegt te worden condemnerend voorts deselve in de kosten en ............(?) van justitie actum Assen den 4 sept. 1767

d.g. van dongen

 

dese sententie is de gevangen

Elsjen Roelofs op de gewone

plaats publijk voorgelesen en is

daarop voorts door den scherpregter

ter executie gesteld in Assen

den 9 sept 1767

 

de geconvoceerde etten in desen en in de saken van J Talen Quant zijn geweest

uit Zuidenveld de ette Marissen

uit Beijler dingspel de hr secretaris Allents

uit Rolderdingspel de hr gedeputeerde van der Velst

uit Noordenveld de ette Swartewolt

uit Dieverder Dingspel de hr gedeputeerde Lunsingh

uit Oostermoer de hr gedeputeerde C.S. Nijsingh

 

 

-o-o-o-

 

Elsjen Roelofs is, nadat sij op ‘t Radt gebonden was, een weijnig geworgd sodat haar de sprake belet was en heeft daarop ontfangen vier slagen met een koevoet, te weeten op ieder der beijde armen en beijde beenen een slag. Daarna dood geworgd.

 

 

-o-o-o-

 

Elsjes moeder Wemel en broer Barteld hebben nog een request ingediend om te trachten haar lijk te mogen begraven. Zie hieronder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de Req. Van Wemeltje Jans, wed. Wijlen Roelof Bartels Jan en Bartelt Roelofs de eerst als moeder en de laasten als broeder van Elsjen Roelofs tans alhier gedetineert ten oorzake haren man Jan Albers met vergif om het leven had gebragt, versoekende dat het lighaam van de gedetineerde, so vermoedelijk ter dood mogte werden gecondemneert, mogte werden gekist en begraven. En hier over nader de mede Requistrant Jan Roelofs ter vergaderinge sijnde gehoord en denselven gevraagd of de intentie was, dat het lighaam ter dispositie ) van de vrienden om begraven te worden door haar of andere sou werden overgegeven, dan of de Landschap het lighaam zou laten begraven en kisten, en deselve sig voor het laatste hebben verklaart hebben de Heeren Assesor en geconvoceerde Etten in dit gedane versoek gedifficulteert )

 

(De afronding van dit besluit is niet goed leesbaar. Het stuk is ondertekend door Kijmmell. Duidelijk is wel dat het verzoek is afgewezen)

 

 

Genealogisch woordenboek

 

Uit het Genealogisch woordenboek van André Dumont haalde ik onderstaande betekenissen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een aangrijpend relaas, gebaseerd op deze geschiedenis raad ik graag aan het boek “Achtendertig nachten” van Janne IJmker.

terug naar geschiedenis.

D.G. Baron van Dongen

hr van Dunningen

gedeputeerde state en

assessor der Landschrijvers

Drenthe etc. etc. etc

 

 

 

 

Actum op de criminele vergadering gehouden tot Assen den 4 sept. 1767

Req. Voor Wemetijn Jans Jan en Barrelt Roelofs, moeder en broeder van de gesenteerde Elsjen Roelofs

¹)
confinatie
= hechtenis
²)
ten exempel
= ten voorbeeld
³)
condemneren
= veroordelen
⁴)
dispositie
= ter beschikking
⁵)
difficulteren
= bezwaar maken / hebben