Start.Doel.Opbouw.Kwartierstaat.Overige families.Geschiedenis.Foto's.

Welkom op de website van Harm Offereins

Laatste bewerking van deze site op 22 november 2017

Gegevens van deze site mogen worden overgenomen, bij voorkeur met een berichtje aan mij.

Die gegevens mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt!

Data on this site may not be used for commercial purposes!


Heb je vragen of opmerkingen, stuur een bericht naar:  website@offerijn.nl  (adres kopiëren)

Offerein  -  Offereins  -  Offerijns  -  Offrein  -  Offreins  -  Ofrein

01. Hendrick Offerijn

 

Herkomst van de familienaam

Zoals ik elders al schreef, vond ik in het Gemeentearchief van Amsterdam gegevens over een Hendrik Offerijn, die op 1 maart 1698 als poorter van Amsterdam werd ingeschreven en werd aangesteld tot Stads reizende Bode. Hij trouwde op 17 mei 1699 in Buicksloot met Margarieta van der Ploeg. Uit de verschillende stukken blijkt dat hij 'van Diever' kwam en toen hij trouwde 35 jaar oud was dus geboren in circa 1664. Margarieta kwam van Spankeren (bij Dieren) en was, toen zij trouwde 30 jaar oud.

Ze hebben ook kinderen gekregen, Anthony (23-04-1700), Anthony (18-05-1701) en Cornelis (10-02-1704). Behoudens hun doopdatums heb ik verder (nog) niets over hen gevonden.

Zowel bij zijn begrafenis op 31 augustus 1728 als bij die van zijn vrouw op 30 november 1731,wordt in het begraafboek vermeld dat hij 'stadsbode' was. In de beambtenboeken vond ik nog dat Hendrik op 01-03-1698 werd aangesteld tot Reizende Bode en op 30-03-1701 tot Roedragende Bode.

 

Er is veel voor te zeggen dat deze Hendrik een 'link' met ons voorgeslacht had:

 

Alles overwegende heb ik besloten om Hendrik met de zijnen in mijn bestand op te nemen niet als broer maar als zoon van Cornelis Claes en dus de (of een) oudere broer van Klaas en Jan Cornelis. Het feit  dat hij een zoon ‘Cornelis’ noemde gaf daarbij de doorslag.

Ik vrees dat in Diever niet veel aanvullende informatie uit die tijd meer boven water zal komen.

 

Lange tijd was ik in het onzekere over de betekenis / inhoud van het beroep van Hendrick.

Maar juist dezer dagen (januari 2011) vond ik via en bij Google een PDF bestand van het ‘Groot Nederduitsch en Fransch Woordenboek’, uitgegeven bij Hendrik Beman te Rotterdam, M.D.C.C.L.X.V.III (1768).

Op blz. 133 vond ik bij ‘Bode’: Stadsbode, Roedragende Bode, Deurwaarder.

 

In het WNT (Woordenboek der Nederlandsche Taal) worden de volgende betekenissen vermeld:

-  ‘Voorheen werd de postdienst tusschen de voornaamste plaatsen door vaste REIZENDE OF LOOPENDE BODEN (KOOPMANSBODEN) onderhouden.

-  ‘Vanouds, naar de oorspronkelijke betekenis van Bieden: de dienaar die vanwege het gerecht of een besturend lichaam bood, d.i. aanzei, de weet deed, of dagvaardde; zoveel als deurwaarder. Zij waren beëdigd, en droegen als zinnebeeld der rechtsmacht eene doornenroede of een staf; vandaar:

 

GEZWOREN –, ROEDRAGENDE BODEN OF ROEDRAGERS.’

 

Dat lijkt bepaald geen oninteressante baan.

 

Zoals vaker roept een antwoord op een vraag weer nieuwe vragen op, zoals:

 

Dat zijn vertrek naar Amsterdam iets met de ontginningen van de Smildervenen zou kunnen hebben baseer ik op het simpele feit dat de Amsterdammer Cornelis Varlet in 1678 naar Diever kwam en daar tot zijn dood in 1721 met het ontginnen van de venen is bezig geweest. Cornelis bezat op termijn meer dan de helft van alle aandelen van de “Hollandsche Compagnie der Dieverder en Leggeler Smilderveenen”.

Hendrick en hij zouden elkaar ten minste gekend kunnen hebben. ‘Ergens’ tussen 1678 en 1698 zou dat contact er toe geleid moeten hebben dat Hendrick naar Amsterdam is vertrokken.

Het ziet er nog niet naar uit dat ik op korte termijn een ander hobby moet gaan zoeken!

 

Inmiddels weet ik wel iets meer over het werk van Bode Hendrick Offerijn.

Op 18 mei 2010 hield de heer Wim Heersink een lezing voor de Afdeling Amersfoort van de NVG getiteld:

 

'De notariële verklaring als bron voor genealogisch onderzoek'

 

Uit deze interessante lezing maakte ik onder meer op dat notariële akten zoals ik bij Hendrick Offerijn tegen kwam, opgesteld werden om gerechtelijke procedures sneller te laten verlopen. De onder ede opgenomen en door de notaris opgestelde akten werden door de rechters als hanteerbare verklaringen beschouwd.

 

Inmiddels heb ik ontdekt dat Hendrik, Stads roedragende Bode, op 22 april 1705 heeft gekogt "een huijs en erve, staende ende leggende in de drie koningsstraat aan Zuidzijde bij de heregragt belent aan de Westzijde de erven van wijlen Andries Bernard, en aan de Oostzijde de erven van Fredrik Beerewouts, streckende voor van de straat tot achter aan de voorz erven van Fredrik Beerewouts en voorts in allen Schijne 't voorz huis en erve aldaar gelegen is ...... enz enz enz" voor de somma van f 3000 + 2000 (opcenten) = f 5000.

 

Naast de akte waaruit blijkt dat Hendrik bovenstaand huis heeft gekocht, heb ik uit de periode van 1700 tot 1710 nog een negental notariële akten gevonden waaraan Hendrik's naam verbonden is. Jammer genoeg zijn de betreffende documenten niet alle evengoed leesbaar.

 

Drie akten betreffen hem zelf: een langstlevende testament van hem en Margrieta van 22 mei 1702, de aankoop van een huis in de driekoningstraat in Amsterdam en een akte waaruit blijkt dat Hendrik op 15 april 1710 voor fl 1000 van Christina Weerstreur een obligatie kocht.

 

 

Hier vind je een en ander over de bezigheden van Hendrick Offerijn.

 

Testament

Aankoop huis

Aankoop obligatie

Zijn werkzaamheden

terug naar geschiedenis.