Start.01 Hendrik Offerijn.02 Offerein in Diever.03 Offerijn in A'dam II.04 Doodvonnis voor Elsjen.05 Doodstraf voor Berent Everts.

Welkom op de website van Harm Offereins

Laatste bewerking van deze site op 22 november 2017

Gegevens van deze site mogen worden overgenomen, bij voorkeur met een berichtje aan mij.

Die gegevens mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt!

Data on this site may not be used for commercial purposes!


Heb je vragen of opmerkingen, stuur een bericht naar:  website@offerijn.nl  (adres kopiëren)

Offerein  -  Offereins  -  Offerijns  -  Offrein  -  Offreins  -  Ofrein

Aankoop obligatie

 

(9)

Overgenomen uit Boek 5964, 1710, blz 567 t/m 575

Betreft: transportakte en akte van schijdinge.

 

- Op 15 april 1710 koopt Hendrick Offerijn een obligatie van f 1000,- van Christina Weerstreur, erfgename van Herman Barentsz Weerstreur en Christina Bossiers haar over-leden ouders, gehuwd met Gerrit Corte. Vóór die verkoop kon plaatsvinden moest eerst, middels een acte van schijdinge, haar deel van die erfenis worden vastgesteld. -

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

(pag 571)

 

No 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pag 572)

 

Op huijden den 15 April 1710 compareerde voor mij Christoffel Hellerus¹) Notaris publiqe bij den Hove van Holland geadmitteert, residerende binnen Amstelredamme ende den Getuijgen naer genoemt.

 

(pag 573)

 

D’ eersame Jan Weerstreur, getrouwt sijnde, ter eene ende D’eersame Gerrit Corte, getrouwt met Christina Weerstreur ter ander zijde, wonende de comparanten binnen deze Stad, mij Notaris bekent,  te kennen gevende hoe dat op den 28 October 1689 voor en ten behoeven van den eerste compt Jan Weerstreur en zijn tweede compt huijsvrouw Christina Weerstreur mitsgrs haerluijder suster Lijsbeth Weerstreur, alle d’ enige kinderen van Herman Barentsz Weerstreur en Christina Bossiers, intijden egteluijden ter Weeskamer sijnde opgebragt wegens der selver kinderen ouders erffenis, sekere sommen van penningen, vervolgens uijt de selve gelden was beleijt eene somme van twee duijzend gulden en in plaetse van dien op den 3 Julij 1696 ter weeskamer gelegt in de lade 414 twee obligatien beide houdende toe lasten van het gemeene Land van Holland en WestVriesland ten comptoire van den Ontfanger Generael van Hogerheijde en staende op den naem van de minderjarige kinderen van Herman Barentsz Weerstreur, als

 

Een obligatie van een Duijzent

gulden Capitaal gedateert 8 januarij

1696, fo 2224, No 1. Geagg

den 1 Maij 1696. No 8376 regt

Fo 579 —–––––––––––––-––––––––––––– f 1000 —-

 

En een obligatie van gelijke een

Duijzent gulden Capitaal indato 8 januarij

1696, fo 2224, No 5. Geagg den 1

Maij 1696. No 8375 regt Fo 579               f 1000 —-

                                            ________________

 

                                                          f 2000,—-

 

(pag 574)

 

Dat vervolgens mede ingevolge van den .............. uijt het 37ste register van de weeskamer der Stad Amsterdam fo 308 aen hen compten: te samen , uijt hoofde  als  boven voor hun selve en nog als eenige erffgenaemen ab intestato ²) van de voorn. Lijsbeth Weerstreur, haer overledene suster, de voorsz twee obligatien, op den 12e Maert 1705 sijne afgegeven  en overhandigt soo verklaerden zij compten:  deselven met gemeen genoegen onder den kinderen te hebben verdeelt, sodanigh naementlijk; —–––

Dat daervan in volle en vrijen eijgendom was toegevoegt en aenbedoelt aan den eerste comparant Jan Weerstreur —––––––––

 

De obligatie van een Duijzent guldens houdende toe lasten van het gemeene Land van Holland en WestVriesland ten comptoire van d’Ontfanger generaal van Hogerheijde, staende op de naam van minderjarige kinderen van Herman Weerstreur, indato 8 januarij 1696, fo 2224 No 5 geagg 1 Maij 1696 —––

No 8375, regt Fo 579 —––––––––––––––––––––––––––––––––––f 1000,—-

 

Eender werd aen den tweede comparant Gerrit Corte, als man en voogd van Christine Weerstreur, bij dezen mede in volle en vrijen eijgendom toegevoegt en overgegeven; —–––––––––––––––-

De obligatie van een Duijzent gulden capitaal mede toe lasten van het gemeene Land van Holland en WestVriesland ten comptoire van den

 

(pag 575)

 

Ontfanger van Hogerheijde en staende op de naem van de minderjarige kinderen van Herman Barentsz Weerstreur, gedateert 8 januarij 1696

Fo 2224 no 1 geagg 1 Maij 1696 —–––––––

No 8376 regt fo 529 —–––––––––––––––––––––––––––––––––––f 1000,—-

 

Ende met welke Schijdinge en Verdelinge der voorsz. obligatien in manieren also boven zij compten wederzijds verklaeren vernoegd en wel te vreden te zijn, met belofte van malkanderen over en weder over elks toe en aenbedeelde rustelijk en vredelijk te sullen laten besitten en behouden Ende den anderen dezen getrouwelijk te sullen presteeren en gestand doen, onder verband en submissie ³) ter weder zijden, als nae regten.—–––––––––––

Aldus gepasseert binnen Amstelredam ter presentie van Frans Kuijk en Jan van Nes als getuijgen.

 

(Was getekend)

 

Jan Weersteur

Gerrit Corte

Jan van Nes

Frans Kuijk

C Hellerus Notaris

_________________________________

 

Verklaring van enkele termen

 

 

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

No 51

 

(pag 567)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pag 568)

 

Op huijden den 15 April 1710

Compareerden voor mij Christoffel Hellerus Notaris publiqe bij den Hove van Holland geadmitteert, residerende binnen Amstelredamme ende den Getuijgen naer genoemt

 

(pag 569)

 

D’eersame Gerrit Corte, end’ eerbaere Christiena Weerstreur, desselfs huijsvrouw mee den eerste Compt: haere man geadsisteert, en sulcs ten dezen volcomen gequalificeert wonende binnen deze Stad, mij Notaris bekent, sijnde zijn tweede Compt: de dogter van wijlen Herman Barentszn Weerstreur en Christina Bossiers in tijden Egteluijden ende volgens het ................... *) uijt het 37’ register van de Weeskamer der Stad Amsterdam ende ook bij acte van schijdinge tussen Jan Weersteur ter eene zijde en den eerste Compt; nomine uxores¹) ter andere zijde, gepassert voor mij notaris en sekere getuijgen op heden den 15 April 1710 geworden houders en Eijgenaers van de naervolgende obligatie; —–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Ende verclaerden zij Compten verzoeke gecedeert, getransporteert en in volle en vrije eijgendom overgegeven te hebben aen en tenbehoeven van den Ed. Hendrick Offerijn, Stads Bode alhier.—–––––––––––––––––––––––––––––––-

Een Obligatie houdende lasten van het gemeenes Land van Holland ende WestVriesland, ten comptoire²) van d’ H Ontvanger Generael van Hogerheide in ‘s Gravenhage ter Somme van een Duijzend Gulden Capitaal, staande op den naem van de minderjarige kinderen van Herman Barentsz Weerstreur, gedateert 8 Januarij 1696 fo 2224 No 1. Geagg den 1 Maij 1696. No 8376 reqest³) Fo 579, welke obligatie, benevens hun ...........*) van de Weeskamer

................................................*) van de voorsz. Schijding,

   

(pag 570)

 

en de grosse van deze aen den Coper is overhandigt. Bekennende zij Compt. van de cooppenningen der voorz obligatie soo wegens capitaal als intressen door den coper wel voldoende betaalt te zijn, den laetste penning met den eersten weshalven zij Compten den selve coper stellen in den volle actuele en reele possitie van de voorsz obligatie met magt omme daer mede te doen handelen en disponeren nae sijn welgevallen; Belovende zij compten dezen transporte ten allen tijden gestand te doen, en de voorsz obligatie te sullen vrijen en vrijwaeren als dat behoort Onder verband van hun compten: respective persoonen en alle hunne goederen geenen ..........................*) Dezelve stellende ten bedwang van alle regten en regteren. —–––––––––––

Als is gepasseert binnen Amstelredamme ter pressentie van Frans Kuijk en Jan van Nes als getuijgen.

 

(Was getekend)

 

Gerrit Corte

Kristina Weersteur

Jan van Nes

Frans Keijk

C Hellerus Notaris

 

____________________________________

 

Verklaring van enkele termen

 

 

 

 

terug naar Hendrick.
terug naar geschiedenis.

Acte van Schijdinge

 

tusschen

Jan Weerstreur

 

ter eene

Ende

 

Gerrit Corte

geh. met

Christina Weerstreur

ter andere zijde

 

op den 15 April 1710

Transport

 

Door

 

Gerrit Corte

 

Ten behoeven van

 

Hendrick Offerijn, Stads Bode

 

Den 15 April 1710

¹)
Christoffel Hellerus was notaris te Amsterdam van 1690 - 1719
²)
intestato
= bij gebrek aan testament
³)
submissie
= mee akkoord gaan
*)
onduidelijk wat hier in het origineel staat
¹)
nomine uxores
= uit naam van zijn echtgenote
²)
comptoire
= secretariaat
³)
request
= beknopte inhoudsopgave