Start.Doel.Opbouw.Kwartierstaat.Overige families.Geschiedenis.Foto's.

Welkom op de website van Harm Offereins

Laatste bewerking van deze site op 11 maart 2019

Gegevens van deze site mogen worden overgenomen, bij voorkeur met een berichtje aan mij.

Die gegevens mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt!

Data on this site may not be used for commercial purposes!


Heb je vragen of opmerkingen, stuur een bericht naar:  website@offerijn.nl  (adres kopiëren)

Offerein  -  Offereins  -  Offerijns  -  Offrein  -  Offreins  -  Ofrein

Doel van deze website

 

Medio 1999 ben ik begonnen mij te verdiepen in de geschiedenis van mijn voorgeslacht Offereins. Anderen waren mij daar al in voorgegaan. Het meest vergaande onderzoek tot dat moment was gedaan door de heren A.N. Wind en B. Jonker. In het toenmalige verenigingsblad van de Drentse Historische Vereniging, Spint Arwt'n, publiceerden zij in 1978 een tweetal artikelen, genaamd "Twee eeuwen Offerein(s), smeden en landbouwers in Drenthe".

De aanleiding voor hun onderzoek was dat zij in hun beider families een Annegien Offereins (* 28-06-1794 te Smilde) tegenkwamen. Hierbij spreek ik mijn dank uit voor het werk dat zij deden, ik heb er veel gebruik van gemaakt. Verder bedank ik de verschillende Janssen's voor de informatie die ik via hun genealogieën kon benutten en ook Sytske Barkhuis en Hans Homan Free voor veel gegevens die ik op hun sites vond.

 

Op deze site kun je de vorderingen van mijn naspeuringen m.b.t. het geslacht Offerein(s) en aanhang zien, oorspronkelijk opgezet als een genealogie, maar inmiddels volop een parenteel.

 

De hier voor vermelde Annegien had drie oudere zusters en één jongere en twee jongere broers:

de 1e: Kornelis, geboren te Smilde op 04-02-1797 en op 03-05-1829 getrouwd met Jacobje Wessemius. Hij overleed op 14-09-1880 te Smilde. Kornelis en Jacobje waren de grootouders van mijn grootvader Harm Offereins.

en de 2e: Jan, geboren te Smilde op 29-01-1803 en op 18-01-1828 getrouwd met Trijntje Wessemius, een zus van Jacobje.

 

Het onderzoek van de heren Wind en Jonker leverde informatie op over de herkomst van de Offereins-familie: Diever, waarbij zij in de tijd terug konden gaan tot ca 1650. Hun bovenvermelde artikel eindigt met de opsomming van de geboorten in de gezinnen van de generatie van de genoemde Kornelis (mijn betovergrootvader dus) en Jan. De geboortedatum van mijn overgrootvader, Kornelis, wordt daarin vermeld, evenals het feit dat hij met Annechien Jansen is getrouwd. Toen ik op die artikelen voort borduurde en contacten kreeg, niet alleen met 'verre' neven en nichten uit het nageslacht van Kornelis en Jacobje en Jan en Trijntje, maar ook uit andere, oudere takken, kwam ik tot de conclusie dat mijn onderzoek een meerjarenproject zou worden. Dit te meer, omdat ik niet alleen een poging wilde wagen om het hele nageslacht van Claes Cornelis tot heden in kaart te brengen, maar ook iets over hun leven en werken te weten wilde komen.

Daar naast realiseerde ik mij dat, zeker na drie generaties, de afstammelingen in de vrouwelijke lijn volledig 'uit beeld' zouden zijn. Het leek me juist leuk om ook via die lijnen zo veel mogelijk ‘familie’ in beeld te brengen.

 

Namen en beroepen

Bij stamboomonderzoek of genealogie is het gebruikelijk om de volledige 'doop'-naam en het beroep van de personen te vermelden. Tot één of twee generaties terug gaf de vermelding van de namen veel informatie over afstamming door vernoeming. Daar die traditie is aan het uit te sterven. Het vermelden van de beroepen gaf enig inzicht in het leven van alle dag.

Na WO II is ook dat minder geworden, vooral door het grote aantal beroepen dat er sinds dien bij is gekomen als wel doordat veel namen van beroepen weinig of niets zeggen over het werk. Immers, wat zegt een beroep als 'bedrijfsleider' of 'ambtenaar' nu over datgene wat de betrokkene daadwerkelijk voor de kost doet of deed? Toch wordt (in Nederland in elk geval) bij het sluiten van een huwelijk het beroep van de betrokkenen en van hun ouders gevraagd. Of dat ook bij de aangifte van een geboorte nog het geval is, weet ik niet (meer!).

Achteraf betreur ik het dat ik mijn neven en nichten niet nadrukkelijk om de 'doopnamen' gevraagd heb. Voor zover ik ze heb opgekregen heb ik ze ook vermeld met, als me die bekend was, tevens de roepnaam.

Voor de beroepen geldt hetzelfde. Ik hoop de deze publicatie de betrokkenen aanleiding geeft om mij die informatie alsnog te verstrekken.

 

Familienaam

Één van de zaken waarin ik geïnteresseerd ben is: waar komt de naam 'Offereins' vandaan? Tijdens de franse overheersing werden alle burgers van het koninkrijk verplicht om, zo ze die nog niet hadden, een achternaam aan te nemen. Dat velen dat hebben moeten doen blijkt uit de 'Staten van Naamsaanneming' uit 1811 en 1820 die bij het Rijksarchief zijn in te zien. Onze familie komt daarin echter niet voor, omdat zij de achternaam Offereins al hadden.

Die naam komt in Drenthe voor het eerst voor bij Cornelis Jans als hij zijn zoon Hendrik op 8 januari 1769 te Diever laat dopen. Hendrik wordt dan genoemd: zoon van Cornelis Jans Offerein.

 

Herkomst van de familienaam

Tot m'n verbazing vond ik in het gemeente archief van Amsterdam gegevens over een Hendrik Offerijn, die op 1 maart 1698 als poorter van Amsterdam werd ingeschreven en werd aangesteld tot Stads reizende Bode. In het Poortersboek vermeldde hij van Dever te komen.

Hij trouwde op 17 mei 1699 in Buicksloot met Margarieta van der Ploeg. Uit de aktes blijkt dat hij 'van Diever' kwam en toen hij trouwde 36 jaar oud was dus geboren in circa 1663. Margarieta kwam van Spankeren (bij Dieren) en was, toen zij trouwde 30 jaar oud.

Elders op de site kun je meer over de bode Hendrick Offerijn lezen.

 

Namen

Iets anders is, dat de naam Offereins (later) op verschillende wijzen wordt geschreven. In de eerder vermelde artikelen gaan de schrijvers er vanuit dat ook Offerein, Offrein en Ofrein - de laatste twee al dan niet met 's' eveneens nazaten zijn van Claes Cornelis uit ca 1620. Mijn eigen onderzoek bevestigt hun conclusie.

 

De oorzaak van dit kennelijk 'verschrijven' ligt vermoedelijk slechts ten dele aan het niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven van de betrokkenen maar vooral aan eigen interpretaties van de ambtenaren van de burgerlijke stand. Men had in die tijd geen familie- of trouwboekje en daarom schreef de ambtenaar de namen op zoals hij ze verstond of meende dat ze zouden moeten zijn.

Dit zal ook wel de reden zijn waarom de namen: Jansen, Janssen en Janssens worden geschreven zoals ze worden geschreven, terwijl ze in veel gevallen van de zelfde voorouder afstammen en dus eigenlijk Janszoon heetten. Namen als: Kornelis, Annechien en Hillechien worden even gemakkelijk als: Cornelis, Annegien en Hillegien geschreven. (Pas in 1872 kwam de eerste 'Van Dale' uit!)

 

Doelstellingen

Met betrekking tot mijn onderzoek heb ik de volgende doelstellingen:

 

Resultaten

Zij die mijn onderzoek volgen zullen gezien hebben dat de hoeveelheid informatie op mijn site nog steeds toeneemt.

De verwachting dat met de eerste publicatie van de resultaten van mijn onderzoek in oktober 2001 ook andere geïnteresseerden bereikt zouden worden, is bewaarheid. De (e-mail)contacten nemen nog gestaag toe en leveren steeds weer nieuwe informatie op.

Ik hoop ook van jou te horen, zeker als je aanvullende informatie kunt leveren of wanneer je eventueel fouten of onvolkomenheden ziet maar ook als je zelf nadere informatie wilt hebben.

 

Met vriendelijke groet,

 

Harm Offereins, Leusden

 

 

Top.